Przejdź do treści

Ślusarz

ŚLUSARZ - opis zawodu

Kod: 722204
Synteza: Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części; przeprowadza próby po naprawach.
Zadania zawodowe: przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.;
czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw;
demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;
weryfikacja uszkodzonych zespołów i części;
dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania;sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie;
dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż gospodarki narodowej;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.

 

Wyposażenie techniczne do praktycznej nauki zawodu:

 • stoły traserskie i przyrządy pomiarowe;
 • stoły ślusarskie z imadłami;
 • narzędzia do obróbki ręcznej;
 • narzędzia montażowe;
 • elektronarzędzia;
 • wiertarki kolumnowe i promieniowe;
 • piły tarczowe i taśmowe;
 • szlifierki dwutarczowe;
 • ukosowarki.

 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe - SPAWACZ

Kod: 721204
Synteza: Łączy części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel) lub mieszanek gazowych (dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem) przez spawanie automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem elektrycznym.
Zadania zawodowe:
 • dobieranie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania;
 • przygotowywanie elementów i materiałów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • wykonywanie operacji spawania różnymi technikami, za pomocą urządzeń spawalniczych wyposażonych w uchwyt prowadzony ręcznie i butle z gazami technicznymi (osłonowymi) lub palnika acetylenowo - tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania;
 • wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym takimi metodami jak: osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy;
 • wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego, lutospawania i lutowania twardych metali kolorowych za pomocą kolby lutowniczej lub palnika acetylenowo - tlenowego;
 • wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem różnych technik;
 • przygotowywanie powierzchni, elementów i części do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania przez czyszczenie i ukosowanie krawędzi, ustalanie wzajemnego położenia części czy odpowiednie zamocowywanie i oznaczanie miejsca przecięcia;
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i sprzętu do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania;
 • obsługa urządzeń wentylacyjnych i służących ochronie środowiska pracy;
 • posługiwanie się urządzeniami do mechanizacji spawania oraz przyrządami pomiarowymi do sprawdzania jakości złącza spawanego;
 • wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej;
 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
Przykładowo wyróżnione specjalności:
 • Spawacz ręczny gazowy – łączy palnikiem gazowym (najczęściej acetylenowo-tlenowego) elementy konstrukcyjne wykonywane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów; obsługuje butle z gazami technicznymi i osprzętem do tych butli; posługuje się narzędziami ślusarskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi do sprawdzania jakości złącza spawanego.
 • Spawacz ręczny łukiem elektrycznym – spawa łukiem elektrycznym (stosując prąd przemienny lub stały, elektrodą topliwą lub nietopliwą, metodą w osłonie gazów aktywnych bądź nieaktywnych) elementy stalowe, żeliwne, z metali nieżeliwnych i ich stopów; pracę wykonuje ręcznie lub półautomatycznie.
 • Spawacz elektryczny metodą MAG – spawa elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (argonu lub helu) elementy stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.
 • Spawacz elektryczny metodą MIG – spawa elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (dwutlenku węgla lub jego mieszaniny z argonem) elementy z aluminium, magnezy, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów. Spawacz elektryczny metodą MAG/MIG pracę wykonuje półautomatem (migomatem).
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawdzanie jakości wykonywanych spoin oraz usuwanie wad i niezgodności powstałych w trakcie spawania;
 • nadzorowanie innych pracowników.
 

Wyposażenie techniczne:

 • symulator do nauki spawania;
 • stoły spawalnicze;
 • półautomaty spawalnicze MIG/MAG, CMT;
 • spawarki TIG;
 • słupowysięgnik i portal do spawania automatycznego SAW;
 • zestaw do cięcia i spawania gazowego;
 • zestaw do cięcia plazmowego.
 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe - OPERATOR ROBOTÓW SPAWALNICZYCH

Kod: 721202
Synteza: Operator robotów spawalniczych nadzoruje pracę automatów spawalniczych.
Operator robotów spawalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Użytkuje  urządzenia automatyzujące procesy spawania w celu maksymalizacji wydajności pracy.  Organizuje i obsługuje stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.  Sprawdza stan części, podzespołów i zespołów automatów spawalniczych w celu  określenia  stopnia zużycia elementów składowych urządzenia. Ustawia parametry  spawania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dozoruje pracę automatów  spawalniczych podczas spawania elementów. Obsługuje urządzenia pomocnicze używane  przy spawaniu na robotach spawalniczych. Posiada umiejętność doboru parametrów  spawania oraz potrafi dobierać materiały dodatkowe. Wykonuje rozruch oraz wyłączanie  robotów spawalniczych. Nastawia aparaturę automatyki elektrycznej i mechanicznej w  robotach spawalniczych, wykrywa przyczyny wadliwej pracy robotów spawalniczych oraz  usuwa drobne usterki. Nadzoruje pracę robotów spawalniczych. Obsługuje przyrządy i  aparaturę pomiarową do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych spoin.  Przestrzega przepisów BHP i ochrony ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe: -  przygotowywanie wyposażenia technicznego stanowiska oraz sprzętu i środków ochrony       indywidualnej operatora robotów spawalniczych;
-  przygotowywanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną                       (instrukcjami technologicznymi spawania);
-  stosowanie narzędzi będących na wyposażeniu dodatkowym i specjalnym robota                   spawalniczego;
-  nadzorowanie pracy robota spawalniczego podczas spawania;
-  wykonywanie cięcia metali z użyciem robota spawalniczego oraz sprawdzanie  poprawności wykonanych operacji;
- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony  środowiska i ergonomii.

Osoba wykonująca zawód operatora robotów spawalniczych powinna mieć specjalne kwalifikacje zgodne z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi personelu spawalniczego. Podstawowymi warunkami są: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum gimnazjalne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w odpowiednim zakresie. Pożądane jest posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego o kierunkach mechanicznych. Prace z wykorzystaniem robotów spawalniczych powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawione w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

 

Wyposażenie techniczne:

 • robot przemysłowy edukacyjny;
 • zrobotyzowane stanowiska spawalnicze.

 

Wsparcie edukacyjne dla firmy ROLSTAL


 • Rapid - nauka programowania robotów spawalniczych;
 • RobotStudio - testowanie, uruchamianie i symulacja programów spawalniczych na komputerze.